VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI primus media s.r.o. – primus office

 

  1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Společnost primus media s.r.o. vydává v souladu s § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi:

společností:

primus media s.r.o, Janáčkova 1024/18, 702 00 Moravská Ostrava

Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, vložka 58887

IČO: 02914328

DIČ: CZ02914328

Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, číslo účtu: 777936/5500

(dále jen ”poskytovatel”) na straně jedné

 

a

zákazníkem:

(dále jen ”zákazník”) na straně druhé.

 

1.2. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které společnosti primus media s.r.o. poskytuje služby na základě uzavřené smlouvy.

1.3. Uzavřením smlouvy vyslovují zákazník i poskytovatel svůj závazek řídit se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stejně, jako kdyby tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež je veřejně přístupné na internetové adrese poskytovatele www.primusmedia.cz. Uzavřením smlouvy zákazník současně potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami podrobně seznámil a jejich obsah

a význam je mu plně znám a rozumí mu.

 

  1. Výklad pojmů

 

2.1. „Virtuální sídlo“ – sídlo společnosti na adrese poskytovatele, jež bude mít zákazník zapsané

v obchodním rejstříku. Nerozumí se jím místo určené pro fyzické využívání prostor zákazníkem a zákazník bere na vědomí, že tyto prostory jsou sdíleny s dalšími nájemci / podnájemci. V případě podnikající fyzické osoby se jedná o sídlo (místo podnikání) zapsané v živnostenském rejstříku. V případě fyzické osoby nepodnikající jde o korespondenční adresu pro doručování písemností.

 

2.2. „Sídlo primus office“ – virtuální sídlo v části nebytového prostoru (kancelář č. 1 o rozloze 13,52 m2, v budově č.p. 1024/18 na postavenou na parc. č. 1913, obojí v k.ú. Moravská Ostrava. Nemovitost je zapsána na LV 1632 pro k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, který má poskytovatel v nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené s vlastníky objektu, společném jmění manželů Bednaříkových. Na základě této smlouvy je poskytovatel po předchozím písemném souhlasu vlastníka oprávněn na dobu určitou prostory nebo jejich část dále podnajmout. Kopie souhlasu tvoří přílohu této smlouvy.

 

2.3. „Založení Společnosti na míru“ – společnost s ručením omezeným, nebo akciová společnost, kterou je poskytovatel připraven za dohodnutou kupní cenu založit pro zákazníka dle jeho požadavků, včetně získání příslušných živnostenských oprávnění a zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

2.4. „Ceník služeb“ – aktuální přehled cen nabízených služeb uveřejněný na internetových stránkách poskytovatele www.primusmedia.cz

Poskytovatel si vyhrazuje právo Ceník průběžně upravovat. Ceny poskytovaných služeb závisí na zákazníkem zvolené platební periodě.

 

 

  1. Předmět smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

 

3.1. Předmětem smlouvy mezi poskytovatelem a zákazníkem je závazek poskytovatele zajistit zákazníkovi fungování objednané služby a závazek zákazníka za tuto službu platit cenu dle smlouvy, resp. dle platného Ceníku služeb poskytovatele.

 

3.2. Podpisem smlouvy o poskytnutí Virtuálního sídla zákazník prohlašuje, že se seznámil se stavem pronajímaných prostor a v tomto stavu je přebírá do nájmu / podnájmu.

 

3.3. Zákazník je srozuměn s tím, že Virtuální sídlo slouží výhradně ke kancelářským účelům jako sídlo (místo podnikání) podnikatele právnické nebo fyzické osoby / korespondenční adresa nepodnikající fyzické osoby. Zákazník ve Virtuálním sídle není oprávněn umísťovat vlastní nápisy.

 

3.4. Zákazník není oprávněn přenechat nebytové prostory (Virtuální sídlo) dále do podnájmu.

 

3.5. Poskytovatel je povinen předat zákazníkovi do 10 dnů od podpisu smlouvy doklady týkající se sídla (místa podnikání) nutné pro zápis sídla zákazníka do obchodního rejstříku / živnostenského rejstříku. Těmito doklady se rozumí souhlas s umístěním sídla spolu s výpisem z katastru nemovitostí anebo ověřená kopie nájemní smlouvy spolu s výpisem z katastru nemovitostí.

 

3.6. Poskytovatel je povinen zajistit pravidelné přebírání veškerých došlých poštovních zásilek určených pro zákazníka, vyjma inzertních tiskovin, a to 2x týdně, a jejich bezodkladné přeposílání na libovolnou zákazníkem zvolenou adresu v ČR. Tuto adresu je zákazník povinen oznámit poskytovateli při podpisu smlouvy a není-li to možné, pak nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy dopisem či

elektronickou poštou. Tato služba je zpoplatněna.

 

3.7. Zákazník je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

 

3.8. Poskytovatel se zavazuje předem informovat zákazníka o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl zákazník přijmout nutná opatření. Toto upozornění bude zasláno na elektronickou adresu zákazníka.

 

3.9. Zákazník je povinen využívat poskytované služby v souladu s platnými právními předpisy a s těmito obchodními podmínkami a pouze k zákonným účelům.

 

3.10. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele a jeho dobré jméno.

 

3.11. Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji zákazníka ve smyslu příslušných ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje zákazníka jsou využívány výhradně pro potřeby poskytnutí nebo zprostředkování služeb poskytovatelem na základě plnění závazků ze smlouvy a nejsou zpřístupněny třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí osobních údajů partnerským subjektům, které pro poskytovatele zajišťují objednané služby.

 

3.12. Zákazník tímto uděluje poskytovateli souhlas shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování zákazníka o nových produktech a uvedení v on-line referencích.

 

3.13. Poskytovatel je oprávněn zpřístupnit údaje zákazníka orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb by mohl naplnit skutkovou podstatu zločinu/přečinu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

 

3.14. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.), anebo z důvodu poruchy na straně jiných dodavatelů, jestliže těmto událostem nebylo možno zabránit.

 

3.15. Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy měnit tyto obchodní podmínky nebo ceník služeb. Má-li se tato změna dotknout zákazníka, bude mu oznámena dopisem nebo elektronickou poštou, a to nejpozději do 30 dnů před tím, než zamýšlená změna nabude účinnosti. Pokud zákazník nedoručí 30 dnů od tohoto oznámení poskytovateli písemnou výpověď smlouvy, považuje se toto za souhlas s novým zněním obchodních podmínek nebo ceníku služeb poskytovatele.

 

3.16. Jakékoli porušení smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb zákazníkem, je považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb zákazníkovi, a to i bez předchozího oznámení.

 

 

  1. Poplatky za služby a platební podmínky

 

4.1. Zákazník je povinen platit za objednané služby cenu určenou ve smlouvě, přičemž tato cena vychází z aktuálního platného Ceníku poskytovatele.

 

4.2. Při uzavření smlouvy se zákazník zavazuje uhradit poskytovateli jednorázovou paušální částku ve výši stanovené smlouvou, a to na úhradu nákladů spojených se zajištěním souhlasu s umístěním sídla nebo pořízením úředně ověřené kopie nájemní smlouvy, s pořízením výpisu z katastru nemovitostí, s vyznačením zákazníka na poštovní schránce, se zavedením účetní a administrativní evidence apod.

 

4.3. Ke všem cenám ve smlouvě uvedeným účtuje poskytovatel DPH dle aktuálních daňových předpisů ČR.

 

4.4. Při uzavření smlouvy je zákazník povinen provést minimálně tříměsíční předplatbu objednané služby.

 

4.5. Měsíční cena služby uvedená ve smlouvě představuje cenu za každý započatý kalendářní měsíc a je účtována v plné výši bez ohledu na to, zda zákazník službu využívá pouze část daného kalendářního měsíce nebo celý měsíc.

 

4.6. Cena služeb je zákazníkovi účtována měsíčně, čtvrtletně, pololetně v souladu s uzavřenou smlouvou, a to formou faktury vystavené poskytovatelem zákazníkovi počátkem období, za které se cena platí.

 

4.7. Poskytovatel je oprávněn účtovat zákazníkovi objednané služby formou zálohové faktury. Po jejím uhrazení bude zákazníkovi zaslána faktura řádná, jež slouží jako daňový doklad.

 

4.8. Faktury řádné i zálohové doručuje poskytovatel zákazníkovi elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou je zákazník povinen poskytovateli za tímto účelem sdělit. Pokud tuto adresu zákazník nesdělí, nese veškeré následky z toho plynoucí. Na výslovnou žádost zákazníka zašle poskytovatel řádnou nebo zálohovou fakturu zákazníkovi též poštou v tištěné podobě navýšenou o služby ČP a.s.

 

4.9. Cena služby je splatná vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, za který se cena platí (resp. do 15. dne prvního kalendářního měsíce v daném čtvrtletí, pololetí v případě periodických plateb čtvrtletních, pololetních).

 

 

4.10. Za den splnění peněžního závazku je považován den připsání platby ve prospěch účtu poskytovatele nebo den zaplacení v hotovosti v sídle nebo provozovně poskytovatele.

 

4.11. Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může zákazník uplatnit do 5 dnů po úhradě částky. Má se za to, že neuplatní li zákazník nesprávné vyúčtování plateb ve stanovené době, uznává zákazník výši předepsané částky jako svůj závazek vůči poskytovateli.

 

4.12. V případě prodlení zákazníka s platbou za poskytnuté služby trvajícího déle než 30 dnů je zákazník povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení splatnou dne následujícího po uplynutí uvedené 30 denní lhůty. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

 

4.13. Případné upomínky k úhradě zasílá poskytovatel zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty.

 

4.14. V případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv platby dle uzavřené smlouvy a těchto obchodních podmínek má poskytovatel právo zákazníkovi přestat poskytovat služby dle uzavřené smlouvy a odstranit údaje zákazníka z poštovní schránky. Dále má poskytovatel v takovém případě právo od uzavřené smlouvy se zákazníkem odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení zákazníkovi. Doručením zákazníkovi se rozumí doručení na adresu jeho sídla.

 

4.15. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka nezbavuje zákazníka povinnosti platit pravidelné platby v souladu s uzavřenou smlouvou, příp. aktuálním Ceníkem poskytovatele.

 

4.16. Zákazník není oprávněn započítat své případné nároky proti nárokům poskytovatele, jež vyplývají z uzavřené smlouvy.

 

4.17. Poskytovatel je oprávněn v každém kalendářním roce, vždy k 1. lednu příslušného kalendářního roku, zvýšit cenu poskytovaných služeb o částku odpovídající roční míře inflace za předchozí kalendářní rok, vyjádřené meziročním přírůstkem indexu spotřebitelských cen, popř. indexu mu nejbližšího (nebude-li index spotřebitelských cen vyhlašován), vyhlášeného Českým statistickým úřadem (nebo analogickou budoucí institucí). Novou výši ceny oznámí poskytovatel zákazníkovi bez zbytečného prodlení písemně v průběhu příslušného roku a současně mu vyúčtuje nedoplatek za měsíce od počátku kalendářního roku do oznámení nové výše ceny služby. Zákazník je povinen nedoplatek uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení poskytovatele o nové výši ceny služby a výši nedoplatku.

 

  1. Odpovědnost smluvních stran a náhrada škody

 

5.1. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých svých kontaktních údajů uvedených v objednávce a smlouvě a odpovídá za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů poskytovateli. Pokud zákazník poskytovateli změnu svých údajů neoznámí, nese sám odpovědnost za veškeré důsledky z toho plynoucí.

 

5.2. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na straně jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.) nebo jako důsledek porušení povinnosti na straně zákazníka.

 

5.3. Zákazník se zavazuje uhradit veškerou újmu způsobenou poskytovateli porušením kteréhokoli ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

 

  1. Reklamace a odstraňování poruch a závad

 

6.1. Zákazník je povinen oznámit poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování objednaných služeb nebo jiné závady na straně poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

 

6.2. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně, pokud znemožňují zákazníkovi využívat objednané služby, do 72 hodin od doručení jejich oznámení poskytovateli, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody.

 

6.3. V případě, že se zákazník domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to dopisem nebo emailem, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

 

6.4. Uplatnění reklamace podle předchozího článku nemá vliv na výši a splatnost dohodnuté ceny služeb.

 

6.5. Reklamaci poskytovatel vyřídí v přiměřené lhůtě podle její složitosti a případné technické nebo administrativní náročnosti.

 

6.6. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel je povinen nahradit škody způsobené neposkytnutím nebo vadným poskytnutím objednané služby pouze do výše plnění, které zákazník poskytovateli uhradil za poskytnuté služby nebo plnění.

 

 

  1. Trvání, změny a zánik smlouvy

 

7.1. Nedojde-li po skončení platnosti smlouvy, jejímž předmětem bylo poskytnutí Virtuálního sídla ke změně sídla zákazníka v obchodním rejstříku /živnostenském rejstříku, zavazuje se zákazník zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, v němž měl zákazník v obchodním rejstříku /živnostenském rejstříku zapsáno adresu nového sídla.

 

7.2. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytnutí Virtuálního sídla uzavřené mezi poskytovatelem a zákazníkem zaniká souhlas poskytovatele, příp. vlastníka sídla, s užíváním Virtuálního sídla a zákazník je povinen učinit ohlášení o této skutečnosti obchodnímu rejstříku, živnostenskému a finančnímu úřadu a dalším dotčeným orgánům státní správy. Neučiní-li tak zákazník sám do 15 kalendářních dnů, bere na vědomí, že tato ohlášení učiní poskytovatel, příp. vlastník sídla, a to se všemi právními důsledky pro zákazníka.

 

 

  1. Závěrečná ujednání

 

8.1. Jakákoliv ústní ujednání mezi zákazníkem a zaměstnanci poskytovatele, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

 

8.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem vždy, pokud není daná otázka upravena smlouvou odlišně. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek má přednost ustanovení smlouvy.

 

8.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015.

 

primusoffice, Janáčkova 1024/18, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava l
primus media s.r.o. IČO: 02914328, DIČ: 02914328